Gmina Buczek - E-Usługi

Logowanie

KLAUZULA INFORMACYJNA
w sprawie przetwarzania danych osobowych w ramach e-usług.


W związku z wprowadzeniem e-usług oraz na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:


Administratorem Pana/i Danych jest:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach , którą reprezentuje Kierownik jednostki

z siedzibą w Ładzicach przy ul. Wyzwolenia 38

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem: e-mail: iod@ladzice.pl

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  1. korzystanie z portalu e-usług – w celu korzystania z systemu e-usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach na podstawie zgody (art. 6 ust 1 lit. A RODO), 
  2. zarejestrowania konta użytkownika oraz poprawnego działania strony - w celu realizacji usługi strony usługodawca przetwarza: imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail, nr telefonu, nr dowodu osobistego, lokalizację licznika pomiarowego wody, hasło, login oraz informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania e- usługi: adres IP komputera, dane dotyczące sesji, dane dotyczące aktywności na stronie, w tym na poszczególnych podstronach. Informacje związane z poprawnym działaniem usługi nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO. Dane te są przetwarzane zgodnie z art.6 ust 1 lit. b RODO w celu realizacji usługi strony, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze strony. 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

art.6 ust. 1 lit. a RODO, wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielona przy rejestracji konta użytkownika.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przyjętym jednolitym rzeczowym wykazem akt, zatwierdzonym przez właściwe Archiwum Państwowe.

Ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podane przez Panią/Pana dane są:

Zbierane dobrowolnie, aczkolwiek ich nie podanie będzie skutkować niemożnością utworzenia konta użytkownika.

Pani/Pana dane:

Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym nie będą podejmowane decyzje o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1 i 4 RozporządzeniaZakład Gospodarki Komunalnej - E-Usługi
2018 Copyright GreenPoint sp. z o.o.