Gmina Buczek - E-Usługi

Logowanie

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta (IBOK)

 Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. 1.Regulamin określa zasady korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta (IBOK) w szczególności udostępniania, zakładania i wykorzystania indywidualnego konta użytkownika, zapewniającego dostęp do informacji i opcji interaktywnych wymienionych w § 3 niniejszego Regulaminu. 

 

 1. 2.Dostęp do Internetowego Biura Obsługi Klienta (IBOK) możliwy jest poprzez stronę internetową https://euslugi.ladzice.pl 

 

 1. 3.Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

   

 • Zakład – Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 38, 97-561 Ładzice, NIP 772-240-43-54, 

 • IBOK - Internetowe Biuro Obsługi Klienta, 

 • Klient - podmiot, który jest stroną zawartej z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ładzicach  umowy o zaopatrzenie w wodę  i/lub odprowadzanie ścieków, 

 • Użytkownik - Klient zarejestrowany w Internetowym Biurze Obsługi Klienta (IBOK) posiadający login oraz hasło, 

 • Login - adres email podany przez klienta we wniosku rejestracyjnym, niezbędny Użytkownikowi w celu identyfikacji podczas korzystania z IBOK, 

 • Hasło - kombinacja co najmniej 8 i nie więcej niż 30 znaków (w tym jedna cyfra, jedna duża i jedna mała litera, znak specjalny), zapewniająca Użytkownikowi wyłączność dostępu do IBOK, 

 • Rejestracja - założenie konta użytkownika w IBOK. 

   

 1. 4.Funkcjonowanie IBOK nadzoruje Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach ul. Wyzwolenia 38, 97-561 Ładzice. 

   

 2. 5.Prace serwisowe IBOK nadzoruje firma, z którą Zakład Gospodarki Komunalnej posiada podpisaną umowę na świadczenie takich usług. 

   

 3. 6.Klient, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na dostęp do informacji i opcji interaktywnych, który następuje zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy Prawo Telekomunikacyjne. 

   

 4. 7.Korzystanie z IBOK jest bezpłatne. 

   

§2

Rejestracja

 

 1. 1.Przed rejestracją Klient zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz Klauzuli informacyjnej. 

   

 2. 2.Zarejestrowanie Klienta może nastąpić tylko drogą internetową. 

   

 3. 3.Klient zakłada swoje konto w IBOK na stronie  https://euslugi.ladzice.pl  

   

 4. 4.Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://euslugi.ladzice.pl ,  następuje automatyczne przesłanie informacji zwrotnej na podany adres e-mail, w celu potwierdzenia faktu dokonania zgłoszenia. Po wykonaniu przez Klienta wszystkich dyspozycji, na zweryfikowany adres e-mailowy jest wysyłana wiadomość o udostępnieniu konta w IBOK. 

   

 5. 5.Udostępnienie konta w IBOK następuje najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych  po pozytywnym zweryfikowaniu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 

   

 6. 6.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za błędnie wprowadzone  dane  we wniosku/formularzu zgłoszeniowym. 

   

 7. 7.Użytkownik powinien przechowywać hasło w sposób zabezpieczający je przed dostępem osób trzecich. 

   

 8. 8.W przypadku zmiany adresu e-mail lub utraty prawa dostępu do danych dotyczących konta Użytkownik musi dokonać ponownej rejestracji w systemie IBOK oraz poinformować Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach o tej zmianie. Dotychczasowy dostęp do systemu IBOK zostanie zablokowany. 

   

 9. 9.Zakład zobowiązany jest do usunięcia danych Klienta z listy użytkowników IBOK na każde jego żądanie. Zgłoszenie musi być dokonane przez Użytkownika w formie pisemnego wniosku lub drogą elektroniczną. 

   

§3

Polityka prywatności

 

 1. 1.Podane przez Klientów dane osobowe Zakład przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

   

 2. 2.Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Wyzwolenia 38, 97-561 Ładzice reprezentowany przez Kierownika Zakładu. 

   

 3. 3.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z polityką prywatności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach. Dane osobowe użytkowników ujawniane są wyłącznie podmiotom przetwarzającym te dane na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora tj. hostingu i obsług Strony IT. 

 

§4

Zasady korzystania z IBOK

 

 1. 1.Korzystanie z IBOK jest możliwe po podaniu podczas logowania właściwego loginu Użytkownika i hasła. 

   

 2. 2.Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  skutki  wynikające  z użycia  loginu i hasła  przez  osoby  trzecie  oraz  za  sposób,  w  jaki  Użytkownik  korzysta  z IBOK. 

   

 3. 3.IBOK udostępnia Użytkownikowi następujące usługi: 

 

 • Udostępnienie wartości odczytu przez Internet - Klient ze strefy klienta (po zalogowaniu) ma dostęp do listy zebranych przez system odczytów wodomierzy jakie posiada, 

 • Wprowadzenie za pośrednictwem portalu e-usług stanu wodomierza - Użytkownik logując się do strefy klienta IBOK może wprowadzić do systemu bieżący odczyt wodomierza, który zostanie przez system przetworzony, zweryfikowany i przekształcony w e-fakturę, 

 • e-rejestracja zgłoszeń - Użytkownik logując się do strefy klienta IBOK wprowadza informację, którą system przyjmuje i dysponuje dalsze czynności. Przyjęcie do systemu zgłoszenia w zakresie nieprawidłowości dostarczania usług (niskie ciśnienie, brudna woda itp.) lub techniczne np. zgłoszenie cieknącego wodomierza itp. 

 • Historia płatności - Użytkownik ma możliwość wysłania zapytania do systemu dotyczące dokonanych płatności, otrzymuje zwrotną informację na ten temat, z dostępem do historycznych płatności, 

 • e-usługa zdalnego odczytu - System przesyła zapytanie od klienta w celu dokonania zdalnego odczytu urządzeń rejestrujących przepływ wody, 

 • e-faktura - Na podstawie danych uzyskanych od klienta drogą radiową za pośrednictwem konta klienta po wprowadzeniu stanu wodomierza przez klienta, system przetwarza uzyskane dane przekazując klientowi fakturę w formie elektronicznej, 

 • e-wezwanie do zapłaty - Na podstawie zgromadzonych danych system analizuje stan należności i płatności dokonanych przez klienta generując w razie potrzeby i przekazując na konto klienta w IBOK wezwanie do zapłaty, 

 • e-formularz – Elektroniczny wniosek I-BOK – użytkownik ma możliwość ściągnąć formularze wniosków: wydanie warunków o zaopatrzenie w wodę, o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz inne w ramach potrzeb, 

 • Publikacja warunków pracy zakładu i możliwości przyłączenia - W IBOK klient ma dostęp do różnych informacji  na temat bieżącego funkcjonowania zakładu. W tym możliwość uzyskania informacji prawnych: wyciągi uchwał, taryfy; bieżących informacji dla klientów, jak też dostęp do listy zastępczych punktów dostawy wody, 

 • e-płatność - możliwość dokonanie płatności za otrzymane faktury bezpośrednio z poziomu IBOK za pośrednictwem systemu e-płatności (analogicznie do płatności elektronicznej w sklepach internetowych), 

 • e-powiadomienia-faktura - Platforma e-usług realizuje automatycznie usługi powiadomień SMS-em komercyjnym/mailem o fakcie wystawienia faktury elektronicznej do wskazanych odbiorców/grup odbiorców, 

 • e-monit - Platforma e-usług realizuje automatycznie usługi powiadomień SMS-em komercyjnym/mailem o terminie zbliżającej się płatności do wskazanych odbiorców, 

 • e-powiadomienie UMOWA – Platforma e-usług realizuje automatycznie usługi powiadomień SMS-em komercyjnym/mailem do wskazanych odbiorców o upływie terminu wygaśnięcia umowy o świadczeniu usług/upływie terminy przedłużenia umowy o świadczenie usług, 

 • e-komunikat - Platforma e-usług realizuje automatycznie usługi komunikatów SMS-em komercyjnym/mailem do wskazanych odbiorców/grup odbiorców komunikując informacje sieciowe np. o czasowym braku dostaw wody lub zagrożeniach (np. woda niezdatna do picia), 

   

 1. 5.Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych za pośrednictwem IBOK a wymagających zajęcia stanowiska przez Zakład Gospodarki Komunalnej, odbywa się w terminie do 30 dni. Odpowiedź zostanie przekazana Użytkownikowi elektronicznie, telefonicznie lub na piśmie. 

   

 2. 6.Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z IBOK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami społeczno – obyczajowymi oraz niniejszym    Regulaminem. Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym. 

   

 3. 7.Zakład Gospodarki Komunalnej ma prawo zablokować dostęp do konta IBOK w przypadku stwierdzenia korzystania  z  niego  przez  Użytkownika  w  sposób  sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa i normami społeczno-obyczajowymi. 

 •  

§5

Informacja techniczna

 

 1. 1.Zakład może w każdej chwili, bez podania przyczyny, modyfikować widoczność danych w IBOK, a także zawieszać ich działanie lub dodawać nowe dane. 

   

 2. 2.Zakład zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania IBOK. O zaistniałych zmianach użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. 

   

 3. 3.Zakład podejmie wszelkie możliwe działania, aby zapewnić poprawne działanie serwisu w zakresie możliwości wynikających z dostępu poziomu technicznego. 

   

 4. 4.Do korzystania z IBOK niezbędna jest przeglądarka internetowa. 

   

 5. 5.Zakład nie odpowiada za szybkość przesłanych danych i jej ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych, systemowych oraz rodzajów łącz transmisyjnych. 

   

 6. 6.Strona https://euslugi.ladzice.pl wykorzystuje pliki cookie. 

 

§6

Reklamacje

 

 1. 1.Zgłoszenie przez użytkownika wszelkich nieprawidłowości lub reklamacji związanych z użytkowaniem strefy IBOK możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zgk@ladzice.pl, pod numerem telefonu +48  44 68 316 30 lub pocztą tradycyjną na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach ul. Wyzwolenia 38, 97-561 Ładzice. 

   

 2. 2.Rozpatrywanie reklamacji i zgłoszeń wszelkich nieprawidłowości odbywa się w terminie do 30 dni. 

 

§7

Płatności

 

 1. 1.Płatności za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki w IBOK realizowane są poprzez usługę Przelewy24. 

   

 2. 2.Transakcje realizowane są wykorzystaniem szyfrowanego połączenia. 

   

 3. 3.Przed dokonaniem płatności Klient przekierowywany jest na stronę swego banku. 

   

 4. 4.Dane formularza płatności są automatycznie wypełnione. 

 

 §8

Postanowienia końcowe

 

 1. 1.Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwe dla siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach  sądy powszechne. 

   

 2. 2.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz  przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

   

 3. 3.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej - E-Usługi
2018 Copyright GreenPoint sp. z o.o.